ဆက်သွယ်ရန်

သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိနိုင်ရ်နှင့် ဓာတ်ပုံများ ပေးပို့ရန် mpa [@]myanmarphotoarchive.org သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။


.

 

    Please prove you are human by selecting the plane.